Tập đoàn
Giáo viên Việt Nam gặt hái được gì từ Chương trình năng lực toàn cầu
GCC (Global Competence Certificate) New Zealand là sáng kiến giáo dục giữa Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cùng tổ chức quốc tế AFS giúp kết nối các “công dân toàn cầu tương lai” của Việt Nam và New Zealand.