Ban điều hành
Bà Dương Thục Linh

Tổng Giám Đốc

Ông Đinh Hoàng Triều

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Ngô Cao Minh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Điền Trung

Phó Tổng Giám đốc