Ban điều hành
Bà Dương Thục Linh

Tổng Giám Đốc (CEO)

Ông Đinh Hoàng Triều

Phó Tổng Giám Đốc
Thường trực (COO)

Ông Ngô Cao Minh

Phó Tổng Giám đốc
Tài chính (CFO)

Ông Phạm Điền Trung

Phó Tổng Giám Đốc
Phụ trách Dự án (CBDO)