Hội đồng cố vấn
Không xóa
GS-TS Võ - Tòng Xuân
Ông KC Lee
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng
GS-TS Choe, Ho Seong
Thạc sĩ Nông Vương Phi
Tiến sĩ Nguyễn Đình Phú