5 cam kết của IGC Group về Phát triển bền vững

1

Nỗ lực bảo vệ Môi trường, bảo vệ Hành tinh, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua cải tiến không ngừng trong hoạt động vận hành. Nâng cao nhận thức, đi vào hành động trực tiếp để thay đổi hành vi, tiết kiệm năng lượng và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

alt
2

Cam kết bảo vệ Trẻ em và xây dựng môi trường học đường, môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc, thịnh vượng.

alt
3

Triển khai hệ thống chính sách và quy trình chuẩn nhằm thúc đẩy sự tham gia và đồng hành của nhà cung cấp, các đối tác,... cùng những mục tiêu phát triển bền vững.

alt
4

Thực hiện các chương trình Trách nhiệm Xã hội nhằm phát triển những địa phương mà IGC đang hoạt động.

alt
5

Quản trị minh bạch và hiệu quả.

alt