Advisory Board
Không xóa
Prof. Vo - Tong Xuan, Ph.D.
Mr. KC Lee
Nguyen Thi Bich Hong, Ph.D.
Prof. HoSeong Choe, Ph.D.
Nong Vuong Phi, MBA
Phu Dinh Nguyen, Ph.D.